ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการ

" เว็บไซต์ " หมายถึง เว็บไซต์ Joptopsale.com

" บริการ " หมายถึง การโฆษณา การฝากใบสมัคร และการบริการทั้งหมด ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไข ของ เว็บไซต์

" การโฆษณา " หมายถึง ประกาศที่มี จุดประสงค์ในการประสัมพันธ์เรื่องราวที่ต้องการ ภายในเว็บไซต์

" สมาชิก " หมายถึง ผู้ที่ลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ ทั้งในรูปแบบ ผู้สมัครและผู้ลงโฆษณา

" ผู้สมัคร " หมายถึง ผู้ที่เป็นสมาชิกและ ทำใบสมัครไว้กับทางเว็บไซต์

" ผู้ลงโฆษณา " หมายถึง สมาชิก ที่มีการใช่บริการการโฆษณา กับทางเว็บไซต์ ในรูปแบบต่างๆ และยอมรับในเงื่อนไขของ เว็บไซต์

" ผู้เข้าชม " หมายถึง ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม เว็บไซต์ โดยที่ไม่ได้ลงทะเบียนสมาชิก

" ใบสมัคร " หมายถึง ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ประวัติส่วนตัว หรือ ประวัติการทำงาน หรือ รูปถ่าย ซึ่งจัดทำโดยตัวผู้สนใจสมัครงานเองและเป็นไปตามเงื่อนไข ของทาง เว็บไซต์

" เงื่อนไข " หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นการยอมรับของทั้ง ทาง เว็บไซต์ ผู้สมัคร และ สมาชิก

" เว็บไซต์อื่นๆ " หมายถึง เว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ เว็บไซต์ Joptopsale.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข ของ เว็บไซต์

1. การยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆของ สมาชิกและผู้เข้าชม

1.1 ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ จะมีผลใช่ทันที่ ต่อสมาชิก และ ผู้เข้าชม นับตั้งแต่ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ฉบับนี้ได้แสดงบนเว็บไซต์

1.2 สมาชิก และ ผู้เข้าชม ได้อ่าน ทำความเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้แสดงบนเว็บไซต์

2.เงื่อนไขการให้บริการของ สมาชิกและผู้เข้าชม

2.1 ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา ระบบภายในเว็บไซต์ และส่วนประกอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในเว็บไซต์

รวมถึง application ที่เกิดจากการพัฒนาของ เว็บไซต์ ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ เว็บไซต์ แต่เพียงผู้เดียว

2.2 การให้ข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้ปรากฎไว้ใน เว็บไซต์ ของสมาชิกถือเป็นการ ยินยอมและยอมรับเงื่อนไขต่างๆของทาง เว็บไซต์

2.3 เว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง การบริการเงื่อนไขและข้อตกลง ตามควมเหมาะสม แก่สมาชิก และ ผู้เข้าชม โดยมิต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า

2.4 เว็บไซต์ ไม่มีส่วนรับผิดชอบ ต่อความผิดพลาดในการให้บริการ หากได้ดูแลตามสมควรแล้ว รวมถึงเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย ที่ไม่ได้สามารถควบคุมได้

2.5 เมื่อสมาชิกไมได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข เว็บไซต์ ไม่มีส่วนรับผิดชอบ ต่อข้อบกพร่อง หรือ ความล้มเหลวในการบริการ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด

2.6 เว็บไซต์ ไม่อนุญาติให้ มีการลอกเลียนแบบ การทำซ้ำ การเผยแพร่ข้อมูล หรือ เนื้อหาทั้งหมดที่เป็นลิขสิทธิ์ของทาง เว็บไซต์ ก่อนได้รับอนุญาติ

3 ข้อตกลงการใช่บริการของ สมาชิกและผู้เข้าชม

3.1 สมาชิกทั้งหมด ต้องลงข้อมูล ที่เป็นจริง ไม่มีคำหรือข้อความที่ ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดีงาม คำหยาบ หรือความต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับการใช่บริการของ เว็บไซต์

3.2 สมาชิกยินยอมและยอมรับว่า เว็บไซต์ มีสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียว ในการเปลี่ยนแปลงรหัส หรือ ข้อมูลที่ใช่ภายในเว็บไซต์ หรือ ยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือลบข้อมูลของสมาชิกออกจากระบบทั้งหมด ถ้าสมาชิกมีการทำผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลง หรือ การให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหรือ มีการกระทำที่ขัดต่อ กฎหมาย ศีลธรรมอันดี หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร เหยียดผิว เชื้อชาติ ศาสนา และ/หรือ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น ใช้ถ้อยคำยั่วยุ รุนแรง มีเจตนาแฝงอย่างอื่นนอกจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โจมตีคู่แข่ง หรือพัวพันกับกิจกรรมใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การปลอมแปลงเอกสาร และการกระทำทุกชนิดที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการทำความเสียหายกับเว็บไซต์ ในทุกรูปแบบ เช่น การใช่ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือตามความเห็นเหมาะสมของ เว็บไซต์ โดยทางสมาชิก ไม่สามารถร้องเรียนหรือเรียกร้องสิทธิ์ใดๆได้

3.3 เว็บไซต์ ไม่มีส่วนรับผิดชอบ หรือ การรับประกัน หรือ การการันตี ในเรื่อง การหางาน การจ้างงาน การดูใบสมัคร จำนวนผู้สนใจตำแหน่งงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร การสมัครงาน และขบวนการทั้งหมดในการหางาน หรือ ประโยชน์ทั้งหมดที่สมาชิกต้องการในการใช่บริการ ของ เว็บไซต์

3.4 ผู้ลงโฆษณา ยินยอมและอนุญาติ ให้ ผู้สมัครและผู้เข้าชม สามารถดูช้อมูล ต่างๆ ที่ผู้ลงโฆษณาได้ให้ไว้ภายในเว็บไซต์ ตามเงื่อนไขการให้บริการของ เว็บไซต์

3.5 ผู้สมัคร ยินยอมและอนุญาติ ให้ ผู้ลงโฆษณา สามารถดูช้อมูล ต่างๆ ที่สมาชิกได้ให้ไว้ภายในเว็บไซต์ ตามเงื่อนไขการให้บริการของ เว็บไซต์

3.6 ผู้สมัคร ยอมรับว่า หากข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดภายในใบสมัครของผู้สมัคร ได้มีการนำออก หรือ มีการทำเป็นสำเนาเอกสาร ทางเว็บไซต์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ หากมีการฟ้องร้องหรือเรียกร้องใด ๆ ในการนำชื่อหรือภาพหรือข้อมูลภายในใบสมัคร ดังกล่าวข้างต้นมาใช้

3.7 สมาชิก ทั้งหมด ยอบรับว่าทาง เว็บไซต์ ไม่มีส่วนรับผิดชอบ และไม่สามารถการันตี ต่อเนื้อหาของโฆษณาที่อยู่บนเว็บไซต์ ว่าเป็นจริงหรือถูกต้องหรือไม่ เว็บไซต์เป็นเพียงผู้ให้บริการเท่านั้น

3.8 สมาชิกจะไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัสอื่นๆ (ถ้ามี) ในการใช้บริการบนเว็บไซต์ ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ถ้ามีการฝ่าฝืน เว็บไซต์มีสิทธิ์ขาดในการระงับให้บริการ และ ยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือลบข้อมูลของสมาชิกออกจากระบบทั้งหมด

3.9 ในกรณี ที่มีการเสียหายต่อข้อมูล หรือ สูญเสียข้อมูล หรือ การล่าช้า ที่เป็นผลจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ เช่น software ไวรัส ของทั้งสมาชิกหรือ เว็บไซต์

ไม่ว่าด้วยเหตุใด ทางเว็บไซต์ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบในกรณีดังกล่าว

3.10 กรณีสมาชิกที่อายุน้อยกว่า 20 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย

3.11 ไม่อนุญาติสมาชิกที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีในการ ใช่ บริการทั้งหมดของทาง เว็บไซต์

3.12 สมาชิกยินยอมและยอมรับ ให้เว็บไซต์ ใช่ข้อมูลในใบสมัครหรือข้อมูลสมาชิก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันการมีตัวต้นของสมาชิก

3.13 สมาชิกยินยอมและยอมรับ ให้เว็บไซต์ ส่งต่อข้อมูลในใบสมัครหรือข้อมูลสมาชิก ให้กับบุคลลภายนอก เมื่อมีความจำเป็น หรือเพื่อการทำธุรกิจของบริษัท

3.14 สมาชิกยินยอมและยอมรับ เนื้อหาและข้อมูลของสมาชิกบ้างอย่าง อาจจะไปปรากฎอยู่ใน เว็บไซต์ อื่นๆ เช่น Google เป็นต้น ซึ่งทาง เว็บไซต์ ไม่สามารถควบคุมได้ ทางเว็บไซต์ จึงไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำต่างๆ ของ เว็บไซต์อื่นๆ

3.15 สมาชิกยินยอมและยอมรับ ให้เว็บไซต์นำ ชื่อกิจการ ชื่อบริษัท และ/หรือ โลโก้ของกิจการของสมาชิก มาอยู่บนสิ่งตีพิมพ์หรือสื่อใดๆหรือเผยแพร่ด้วยวิธีอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงลูกค้าผู้ใช้บริการของ เว็บไซต์ได้

3.16 สมาชิกยินยอมยอมรับให้ทาง เว็บไซต์เปิดเผยข้อมูลที่สมาชิกให้แก่เว็บไซต์ได้ในกรณีที่เว็บไซต์เห็นสมควรรวมถึงการกระทำเพื่อแสวงหากำไรหรือเพื่อการค้า โดยที่การยินยอมและการยอมรับของสมาชิกดังกล่าวมีผลตลอดไปอยู่แม้ว่าสมาชิกไม่ได้ใช่บริการหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกแล้ว

4 เงื่อนไข การใช่บริการ และค่าบริการ

4.1 การโฆษณาภายในเว็บไซต์ เพื่อจุดประสงค์ในการประสัมพันธ์ เท่านั้น การบริการดังกล่าวไม่ได้ทำขึ้นเพื่อการจัดหางาน

4.2 ค่าบริการจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเห็นสมควรของทาง เว็บไซต์ โดย เว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการโดยไม่ต้องให้แจ้งสมาชิกทราบล่วงหน้า

4.3 การเก็บข้อมูลผู้สมัครและข้อมูลภายในใบสมัครเป็นไปเพื่อให้ทราบถึงจำนวนสมาชิก และเพื่อประโยชน์ของสมาชิกในอนาคต เท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการจัดหางาน

4.4 การลงทะเบียนสมาชิก ไม่ได้ถือเป็นการอนุญาติให้ลงทำการโฆษณา หรือ ใช่บริการทั้งหมดของทาง เว็บไซต์

4.5 การโฆษณา และการใช่บริการต่างๆ จะเกิดขึ้นหลังจากยืนยันการชำระค่าบริการ แล้วเท่านั้น

4.6 การใช่บริการ จะเป็นไปตามเงื่อนไข ที่ เว็บไซต์ กำหนดไว้ตามสัญญาการใช่บริการของสมาชิกที่ได้ทำไว้กับ เว็บไซต์

5 การยกเลิกการเป็นสมาชิก การคืนเงิน และการยกเลิกบริการ

5.1 สมาชิกสามารถบอกการเป็นสมาชิกโดยแจ้งเป็นรายลักษณ์อักษรแก่ เว็บไซต์ ทาง email หรือ จดหมาย

5.2 การคืนเงินมีเงื่อนไขที่ สามารถทำได้ภายใน 7 วันหลังการชำระเงิน

5.3 การยกเลิกบริการ สามารถทำได้โดยแจ้งเป็นรายลักษณ์อักษรแก่ เว็บไซต์ ทาง email หรือ จดหมาย และ เว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินแก่สมาชิก ถ้ามีการละเมิด ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้แสดงบนเว็บไซต์และ เมื่อเลยระยะกำหนดการ คืนเงินหรือภายใน 7 วัน

5.4 สมาชิกยอมรับเงื่อนไขในการคืนเงิน และยอมรับว่าไม่มีสิทธิเรียกร้องการคืนเงินหรือการเรียกร้องใดๆ เมื่อเลยข้อกำหนดการคืนเงิน และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.6 เว็บไซต์ ไม่อนุญาติให้มีการลงประกาศที่เกี่ยวกับการหาสมาชิก ของธุรกิจขายตรง ธุรกิจ MLM หรือ ธุรกิจประกัน หรือ ธุรกิจที่คล้ายกัน การมีการตรวจพบหรือร้องเรียน ทาง เว็บไซต์ของสวงนสิทธิ์ระงับการโฆษาณาดังกล่าวโดยไม่คืนเงิน

6 การรับผิดชอบ

6.1 เว็บไซต์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สมาชิกในกรณี มีเหตุขัดข้องทางด้านระบบการสื่อสารและการส่งสัญญาณของทั้งของเว็บไซต์ของสมาชิก และผู้เข้าชม มีเหตุขัดข้องทางด้านระบบการสื่อสารและการส่งสัญญาณของทั้งของเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ความบกพร่องของอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช่ ของทั้งของเว็บไซต์ของสมาชิก และผู้เข้าชม ความบกพร่องของระบบอินเตอร์เน็ตทั้งหมดที่ใช่ ของทั้งของเว็บไซต์ของสมาชิก และผู้เข้าชม

6.2 เว็บไซต์ ไม่สามารถรับประกันและไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ในเรื่องของ ไวรัสคอมพิวเตอร์ การใช่คุกกี้ ระบบที่เกี่ยวของ หรือ ข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดจากการใช่งาน เว็บไซต์

6.3 เว็บไซต์ ไม่สามารถรับประกันและไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ในเรื่องของ ไวรัสคอมพิวเตอร์ การใช่คุกกี้ ระบบที่เกี่ยวของ หรือ ข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดจากการใช่งานที่เกี่ยวเนื่องจาก เว็บไซต์อื่นๆ หรือสมาชิกอื่นๆ ที่ใช่ เว็บไซต์

7. กฎหมายที่ใช้

ข้อตกลงหรือเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือสัญญาอื่นในที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ให้เป็นไปตามและบังคับภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

การสอบถาม

หากท่านมีข้อสอบถามใดที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โปรดส่งอีเมลไปยัง [email protected] โทรศัพท์ไปยังเลขหมายโทรศัพท์ 06-1174-5468