AIS-บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด

เอไอเอสให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมแก่สังคมไทย โดยเริ่มต้นดำเนินงานภายใต้ระบบสัญญาร่วม หรือสัมปทาน ซึ่งเอไอเอสได้รับสิทธิในการใช้คลื่นความถี่จากหน่วยงานของรัฐภายใต้สัญญา
ในรูปแบบ สร้าง-โอน-ดำเนินการ (Built-Transfer-Operate) ตั้งแต่ปี 2533 มีระยะเวลา 25 ปี ต่อมาในปี 2553 มีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐในการกำกับดูแลธุรกิจกระจายเสียงและโทรคมนาคม เป็นผู้จัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้ใบอนุญาตในการประกอบกิจการ เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ที่การดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมเข้าสู่ระบบใบอนุญาต เพื่อส่งเสริมการแข่งขันอย่างเท่าเทียมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ

วิสัยทัศน์ของเอไอเอส คือ “มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในประเทศไทย” และมีพันธกิจ ดังนี้
• ส่งมอบบริการที่เหนือกว่า เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตรวมถึงเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ใช้บริการ
• ใส่ใจบริการลูกค้า เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้ใช้บริการ
• เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่กระฉับกระเฉงให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีความคิดเชิงบวกและมีแนวคิดในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตขององค์กร
• สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ประเภทบริษัท

ธุรกิจด้าน IT

สวัสดิการ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
1. ประสบการณ์ AIS Digital Life และ วัฒนธรรม AIS FIT FUN FAIR และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ (The Cultivation Library)
2. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร (INNOJUMP)
3. สวัสดิการด้านสุขภาพ (AIS Wellness Center)
• ห้องพยาบาลพร้อมแพทย์ให้คำปรึกษา
• โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
• แผนประกันชีวิตและสุขภาพ
4. สวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น
• ประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• กองทุนเงินทดแทน
• สหกรณ์ออมทรัพย์และสินเชื่อสำหรับพนักงาน
• ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นสำหรับพนักงานราคาพิเศษ เช่น
เครื่องโทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ตบ้าน ส่วนลดค่าบริการ
โทรศัพท์ สำหรับพนักงานและครอบครัว
5. กิจกรรมอื่นๆ สำหรับพนักงาน

วิธีการสมัคร

ไม่ระบุ

ข้อมูลติดต่อ

คุณ ณัฐชนันท์ สิริวัชระเมตตา
414 ถนนพหลโยธิน ตำบล/แขวงสามเสนใน อำเภอ/เขตเขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 6620294241
แฟกซ์ : ไม่ระบุ
อีเมล : [email protected]
เว็บไซต์ : https://www.ais.th/applyjob/

วิธีการเดินทาง

รถประจำทาง, รถไฟฟ้า, รถตู้
ใกล้รถไฟฟ้า BTS : อารีย์ - (N5)
ใกล้รถไฟฟ้า MRT : ไม่ระบุ

วิดีโอแนะนำ